top of page
 pomáháme krajanům od roku 1928 

Československý ústav zahraniční je nezávislý, dobrovolný spolek založený v roce 1928 za účelem pečovat o krajany v zahraničí a udržovat jejich vztah s vlastí. 

Věnuje se podpoře česko-slovenské komunity v zahraničí. Podporuje vzdělávací organizace a kulturní spolky. Pořádá vzdělávací akce, kurzy češtiny a kulturní události pro potomky krajanů a tím obnovuje komunikaci s vlastí. Československý ústav zahraničního tak nadále plní svou roli v péči o krajany a posilování jejich vztahu k České republice.

čsúz logo široké (2)_edited.png

CO DĚLÁME

Československý ústav zahraniční (ČSÚZ) je založen na třech hlavních pilířích činnosti: finanční podpora, propojování krajanů
a vzdělávání jejich potomků
. V rámci finanční podpory se ČSÚZ angažuje v modernizaci krajanských škol a školek, například přispívá
k vybavení počítačových tříd, rekonstrukci tělocvičny a průběžnému zasílání výtvarných a učebních pomůcek školám Školského spolku Komenský ve Vídni. Dalším příkladem je podpora českých škol a školek v Chorvatsku, kde finančně přispěl k vybudování školního hřiště
v Daruvaru a modernizaci mateřských škol v Daruvaru a Končenici. Nezanedbatelným aspektem je také šíření československého odkazu prostřednictvím instalace soch T. G. Masaryka v Mexico City, Užhorodu a Petrohradu.

Propojování je dalším klíčovým prvkem činnosti ČSÚZ, který usnadňuje kontakty mezi českými institucemi a krajanskými spolky. Příkladem je podpora výjezdů českých umělců, divadelních souborů a hudebních skupin na společenské akce krajanských spolků.
Dále ČSÚZ finančně podporuje reprezentační plesy studentů českého gymnázia ve Vídni, zajistil hudební nástroje do rumunského Banátu
a přispěl na národní kroje pro krajany v Sýrii. Tyto projekty upevňují vazby mezi krajany a československou kulturou a zároveň ji prezentují ve světě.

V oblasti vzdělávání se ČSÚZ zaměřuje na podporu vzdělávacích organizací a kurzů pro krajany. Spolek organizoval materiální pomoc při zakládání českých škol bez hranic v Londýně a Bruselu a dlouhodobě pořádá letní zdokonalovací kurzy češtiny v Praze pro krajany, žáky krajanských škol a studenty bohemistiky. Tyto kurzy poskytují příležitost k zlepšení jazykových dovedností a seznámení se s českou kulturou a historií. Taková vzdělávací iniciativa přispívá k udržení a posílení vztahů k českému dědictví a podporuje integraci krajanů ve zpět do vlasti.

AKTUALITY

Bulletin csuz.jpg
čsúz logo široké (2)_edited.png

NAŠI LIDÉ

Hana Hlaváčková
předsedkyně ČSÚZ,
ředitelka soukromé mateřské školy Mozaika v Praze

Ing. Vladimír Bezděk
místopředseda ČSÚZ,
ekonomický poradce
prezidenta republiky

PhDr. Libuše Benešová

místopředsedkyně ČSÚZ,
bývalá předsedkyně Senátu PČR

Ivo Valenta
místopředseda ČSÚZ,
podnikatel a bývalý senátor

Miroslav Langr
člen představenstva ČSÚZ,
podnikatel

Ing. Jiří Rudolf
člen představenstva ČSÚZ,
člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

PhDr. Mgr. Tomáš Doležal

člen představenstva ČSÚZ

čsúz logo široké (2)_edited.png

Z HISTORIE

Založení Československého ústavu zahraničního (ČSÚZ) 20. prosince 1928 předcházel téměř dekádu dlouhý proces, během něhož se Československo snažilo organizovat péči o krajany a korigovat vystěhovaleckou vlnu. Právě značný a nekontrolovatelný odchod obyvatel a obava ze ztráty národní identity Čechů a Slováků žijících již v zahraničí, dal impulz k přípravám vzniku organizace, která by zajišťovala kontakt, potřeby a budovala sounáležitost krajanů k Československu. Podoba a struktura Ústavu byla převzata od Deutsches Ausland-Institutu (DAI; Německý zahraniční ústav) se sídlem ve Stuttgartu, který roku 1926 navštívil osobně první předseda ČSÚZ Jan Auerhana který působí od roku 1917 v pozměněné podobě dodnes.

 

Během 30. let zůstávaly oba ústavy v kontaktu, zasílaly si publikace týkající se českých a německých diaspor a roku 1938 navštívila delegace DAI Československý ústav zahraniční. V první polovině 30. let zajišťoval ČSÚZ spolu s ministerstvy a dalšími institucemi krajanské péče pomoc Čechům a Slovákům žijícím v SSSR v době hladomoru. Mezi hlavní úkoly Ústavu patřila organizace a předávání informací pro vystěhovalce, udržování kontaktů s krajanskými spolky v zahraničí a organizace kulturních a vzdělávacích akcí. Mezi nejvýznamnější patří Dny československého zahraničí v roce 1936, na které se sjela do Prahy řada Čechoslováků z celého světa. Meziválečný ředitel kanceláře Václav Tlapák byl společně s Alicí Masarykovou členem pražské komise pro zřízení tzv. Československé místnosti na univerzitě v Pittsburghu. Dalšími významnými meziválečnými členy byli bratři Tomáš a Antonín Baťové, „muž 28. října 1918“ Václav Klofáč, česko-americký politik a podnikatel Charles Vopička a primátor Prahy a poválečný předseda národních socialistů Petr Zenkl. Konečným cílem působení vědecké činnosti ČSÚZ mělo být zřízení tzv. krajanského muzea, k čemuž vzhledem ke geopolitickému vývoji v Evropě nikdy nedošlo. Po začátku okupace v roce 1939 se Československý ústav zahraniční transformoval do Domoviny zahraničních krajanů, která v dosti omezené míře působila až do roku 1942.
Téhož roku byl během heydrichiády popraven první předseda Jan Auerhan.


Po konci druhé světové války byla činnost Ústavu obnovena v čele s Věnceslavem Švihovským, Auerhanovou pravou rukou. V tomto období až do únorového převratu se činnost ČÚZ soustředila na reemigraci krajanů zpět do Československa. Vedení ústavu společně s ministerstvy například jednalo přímo s jugoslávskou vládou o českých
krajanech žijících na území Chorvatska. Další velkou poválečnou akcí byla reemigrace volyňských Čechů, pro kterou byly zřízeny speciální výbory. S rokem 1948 přichází pro Ústav změna dosavadního kurzu. Z organizace, která se aktivně zapojovala do činností krajanských spolků a budovala kontakty v zahraničí, se stal nástroj komunistické
propagandy.
Tento proces byl završen roku 1962, kdy se Československý ústav zahraniční stal oddělením Ministerstva zahraničí. Ti emigranti, kteří opustili Československo ještě před únorem 1948 a zůstali věrní státu a jeho novému zřízení, odkud pocházeli, se tak vlivem Ústavu stávali apologety a propagátory komunismu.
Naopak na emigranty, kteří opustili zemi kvůli komunistické diktatuře, měl ČSÚZ velmi malý, či spíše žádný vliv.

Změnu přinesla až Sametová revoluce. Roku 1990 se Československý ústav zahraniční osamostatnil a navázal na svou prvorepublikovou tradici, ve které pokračuje dodnes. Hlavním zájmem je podpora československé komunity v Chorvatsku a českých škol v Rakousku. V prostorách Ústavu pak probíhají vzdělávací akce, přednášky a kurzy češtiny pro potomky krajanů.

Bc. Kateřina Projsová

čsúz logo široké (2)_edited.png

PROJEKTY

Modernizace krajanských škol
 

 • České školy Školského spolku Komenský ve Vídni:

  • vybavení počítačových tříd, vybavení tříd interaktivními tabulemi

  • rekonstrukce tělocvičny a zajištění sportovního vybavení

  • průběžné zasílání výtvarných a učebních pomůcek
    

 • České školy a školky v Chorvatsku:

  • vybudování školního hřiště v Daruvaru a poskytování sportovního náčiní 

  • vybavení mateřských škol v Daruvaru a Končenici moderním nábytkem,

  • vybavení počítačových tříd, průběžné zasílání učebních pomůcek, výtvarných potřeb 
    

 • České školy v Londýně, Banátu a Bruselu  

  • zasílání učebních pomůcek, výtvarných potřeb, knih, sportovního náčiní a hudebních nástrojů
    

 • Třítýdenní letní zdokonalovací kurzy češtiny pro krajany, žáky krajanských škol a studenty bohemistiky, kterými prošlo za 28 ročníků na 700 frekventantů

 • Předplatné českých časopisů pro katedry bohemistiky na univerzitách ve Lvově, Kyjevě, Baku...

 • Finanční příspěvky na vydání krajanských publikací včetně časopisu Čechoaustralan

 • Hudební nástroje a taneční obuv pro soubory Českých besed v Chorvatsku

 • Příspěvek na národní kroje spolku krajanů v Sýrii

 • Finanční příspěvky na reprezentační plesy škol Školského spolku Komenský ve Vídni

Památníky ve spolupráci s akademickým sochařem Josefem Vajcem

čsúz logo široké (2)_edited.png

OCENĚNÍ

 • 3. června 2022 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční příspěvek na oslavy Jubilejního roku vídeňských Čechů a Slováků.

 • 28. dubna 2022 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za uspořádání krásného přijetí členů výboru spolku a organizátorů Jubilejního roku vídeňských Čechů a Slováků v ČSÚZ, které se konalo v návaznosti na setkání v Senátu PČR.

 • 24. února 2022 – Předseda Masarykova demokratického hnutí Josef Dolista zaslal PODĚKOVÁNÍ za velkorysost a dobré srdce ČSÚZ k našim krajanům, kteří se chtějí učit česky a mají velký respekt k odkazu T. G. Masaryka.

 • 27. ledna 2022 – Bývalá dlouholetá předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová zaslala PODĚKOVÁNÍ za podporu krajanům v péči o mateřský jazyk a uchování kulturního dědictví.

 • 14. ledna 2022 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Anna-Marie Štrumlová Tučková zaslala PODĚKOVÁNÍ za přízeň a veškerou pozornost, kterou ČSÚZ věnuje Svazu, školám a Besedám.

 • 6. prosince 2021 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za nesmírně cennou a neúnavnou podporu.

 • 26. října 2021 – Přesedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Anna-Marie Štrumlová Tučková zaslala PODĚKOVÁNÍ za milé přijetí celé delegace v ČSÚZ.

 • 6. října 2021 – Ředitelka České základní školy J. A. Komenského v Daruvaru zaslala PODĚKOVÁNÍ za balíčky s výtvarnými pomůckami pro žáky prvních tříd.

 • 5. října 2021 – Ředitel České základní školy Josefa Růžičky v chorvatských Končenicích zaslal PODĚKOVÁNÍ za dosavadní podporu a spolupráci ČSÚZ.

 • 20. září 2021 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za velkorysý příspěvek ČSÚZ na vybavení pro mediální a počítačový kroužek.

 • 25. srpna 2021 – Předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová zaslala PODĚKOVÁNÍ za nečekaný finanční dar.

 • 13. dubna 2021 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za nesmírně cennou a neúnavnou podporu ČSÚZ.

 • 22. září 2020 – Předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová zaslala PODĚKOVÁNÍ za záslužnou práci ČSÚZ pro krajany v zahraničí.

 • 17. června 2020 – Předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční dar na kulturní činnost spolku.

 • 12. června 2020 – Předsedkyně Českého spolku Bratislava Dagmar Večerná zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční dar na kulturní činnost spolku.

 • 15. května 2020 – Vydavatelka a šéfredaktorka časopisu Čechoaustralan Barbara Semenov zaslala PODĚKOVÁNÍ za mnohaletou finanční podporu.

 • 13. května 2020 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční dar na vybavení počítačové třídy a na kinematografické vybavení divadelního sálu.

 • 17. dubna 2020 – Paní Clarice Marik Snokhous z Houstonu v Texasu v USA zaslala PODĚKOVÁNÍ za mnohaletou podporu českému lidu v Americe, zejména v Texasu.

 • 15. dubna 2020 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční dar na nové vybavení divadelního sálu.

 • 2. března 2020 – J. E. Rashed Alhajri, velvyslanec státu Kuvajt zaslal PODĚKOVÁNÍ za upevňování dlouhotrvajících přátelských vztahů.

 • 18. února 2020 – Prof. Mag. Hana Sodeyfi zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční podporu vydání učebnice bohemistiky Arbeitsbuch pro Vídeňskou univerzitu.

 • 13. února 2020 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční příspěvek na Reprezentační a maturitní ples vídeňských Čechů a Slováků.

 • 5. února 2020 – Učitelka Katka Rohalová zaslala PODĚKOVÁNÍ za podporu české školy ve Svaté Heleně v Rumunsku.

 • 11. prosince 2019 – Předsedkyně Klubu přátel Rakouska Eva Roztočilová zaslala PODĚKOVÁNÍ za podporu a finanční příspěvek na knihy pro mateřskou školu a základní školu Školského spolku Komenský ve Vídni.

 • 25. listopadu 2019 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční příspěvek na zřízení počítačové třídy.

 • 21. října 2019 – Předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník zaslal PODĚKOVÁNÍ za balíčky s výtvarnými potřebami pro žáky České doplňovací školy v Záhřebu a pro žáky prvních tříd Základní školy S. S. Kranjčeviće.

 • 8. října 2019 – Učitelka české školy ve Svaté Heleně v Rumunsku Katka Roháĺová zaslala PODĚKOVÁNÍ za zaslané klávesy, kytaru a výtvarné potřeby.

 • 24. září 2019 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za vysoce cennou a neúnavnou podporu od Československého ústavu zahraničního.

 • 3. září 2019 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl i jménem ředitelky Obecné školy Mgr. Dipl. Päd. Marcely Ofner zaslal  PODĚKOVÁNÍ za balíčky s výtvarnými potřebami pro prvňáčky obecné školy.

 • 14. srpna 2019 – Tajemnice Masarykova demokratického hnutí Jindřiška Nevyjelová zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční podporu na vzpomínkovou akci ke 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k ČSR.

 • 25. března 2019 – Ředitelka České školy J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru Mgr. Marie Válková zaslala PODĚKOVÁNÍ za interaktivní panel a výtvarné pomůcky a za veškerou pomoc a podporu, kterou ČSÚZ škole poskytuje.

 • 19. února 2019 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční příspěvek na Reprezentační a maturitní ples české a slovenské větve v Rakousku.

 • 6. prosince 2018 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za dlouholetou vysoce cennou podporu.

 • 16. listopadu 2018 – Vydavatelka časopisu Čechoaustralan Barbara Semenov zaslala PODĚKOVÁNÍ za laskavou podporu, která byla poskytnuta v roce 2018.

 • 1. října 2018 – Předsedkyně Svazu Čechů v RCH Anna-Marie Štrumlová-Tučková a poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek zaslali PODĚKOVÁNÍ za srdečné přijetí v ČSÚZ.

 • 20. září 2018 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za krásné dárky pro letošní prvňáčky.

 • 10. září 2018 – Ředitel České základní školy Josefa Růžičky Jaromír Vrabec v chorvatských Končenicích zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za pořízení interaktivního panelu.

 • 21. května 2018 – Kardinál Dominik Duka OP zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za blahopřání k opětovnému jmenování v úřadu arcibiskupa pražského.

 • 9. března 2018 – Ředitelka Mateřské školy v chorvatských Končenicích Gordana Tomášková zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za dodání výtvarných potřeb.

 • 2. března 2018 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl jménem svým i jménem ředitelství gymnázia co nejsrdečněji PODĚKOVAL za finanční příspěvek na Reprezentační a maturitní ples české a slovenské větve v Rakousku.

 • 2. března 2018 – Vydavatelka časopisu Čechoaustralan Barbara Semenov zaslala PODĚKOVÁNÍ za laskavou podporu, která byla poskytnuta v roce 2017.

 • 8. listopadu 2017 – Mgr. Robert Gulla jménem paní vice-prezidentky Lukoil Ljubov Khoba i jménem svým zaslal PODĚKOVÁNÍ za předání pamětního stříbrného lva ČSÚZ a za nádherný obřad v krásném prostředí Strahovského kláštera a za pohostinnost a vřelé přijetí.

 • 4. října 2017 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Anna-Marie Štrumlová Tučková zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za peněžitý dar na organizování Sympozia o českém jazyce v Daruvaru.

 • 20. září 2017 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl jménem svým i jménem ředitelky Mgr. Dipl. Päd. Marcely Ofner, Mgr. Moniky Mizerákové a dalších pedagogů zaslal PODĚKOVÁNÍ za dodání výtvarných potřeb pro 9 skupin školní družiny.

 • 5. září 2017 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za krásný nábytek dodaný do mateřské školy.

 • 27. července 2017 – Ředitelka České základní školy J. A. Komenského v Daruvaru Marie Válková zaslala PODĚKOVÁNÍ za knihy pro školní knihovnu.

 • 24. července 2017 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za podporu výchovně-vzdělávací činnosti od školky až po gymnázium a za dodané didaktické pomůcky pro jesle a jedenáct držáků na nedávno dodané diaprojektory.

 • 19. června 2017 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl jménem svým, stejně tak jménem ředitelství Bilingvní obecné školy a ředitelství Bilingvního reálného gymnázia co nejvřeleji PODĚKOVAL za dodání dalších dvou interaktivních tabulí a opravy, resp. výměnu tabulí v minulosti již dodaných.

 • 10. března 2017 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za elektronické tabule a stojany, kterými byly vybaveny třídy škol spolku a PODĚKOVÁNÍ za velice užitečné a pedagogicky cenné výtvarné potřeby pro družinu.

 • 6. března 2017 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za velkorysý příspěvek na Reprezentační a maturitní ples České a slovenské větve v Rakousku.

 • 20. ledna 2017 – Z rukou velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR J. E. Ma Keqing převzal ocenění pro ČSÚZ předseda Jaromír Šlápota STŘÍBRNÝ TALÍŘ s textem „Cena za výjimečný přínos pro čínsko-české přátelství“.

 • 27. prosince 2016 – Předsedkyně České besedy Sarajevo v Bosně a Hercegovině Jovanka Mazalovic Salaka zaslala PODĚKOVÁNÍ za dar ČSÚZ – bronzovou bustu T. G. Masaryka.

 • 20. prosince 2016 – Předsedkyně Českého krajanského spolku Beseda v Belgii Olga Schmalzriedová zaslala PODĚKOVÁNÍ za stálou přízeň, které se od ČSÚZ dostává.

 • 20. prosince 2016 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za všestrannou a neúnavnou podporu, které se dostává od ČSÚZ.

 • 21. prosince 2016 – Ředitelka České základní školy Komenského v Daruvaru Marie Válková zaslala jménem svým a jménem všech žáků a zaměstnanců PODĚKOVÁNÍ za dary pro školu a družinu zaslané ČSÚZ.

 • 28. října 2016 – Předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi byla udělena medaile ZA ZÁSLUHY I. STUPNĚ z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana ve Vladislavském sále Pražského hradu za dlouholetou záslužnou činnost pro naše krajany.

 • 7. září 2016 – Předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota převzal z rukou starosty města Vídně Dr. Michaela Häupla, starosty Školského spolku Komenský Ing. Karla Hanzla a člena představenstva Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien Mag. Reinharda Karla cenu CENTROPE 2016 za velké zásluhy při prohlubování přeshraniční spolupráce.

 • 21. května 2016 – Ředitelka Turistického sdružení Bjelovarsko-Bilogorského županství Jasna Filová zaslala PODĚKOVÁNÍ za dlouholetou pomoc školám, školkám, besedám a celé české komunitě v Chorvatsku.

 • 5. května 2016 – Předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi bylo uděleno ČESTNÉ OBČANSTVÍ města Daruvar v Republice Chorvatsko za vydatnou materiální pomoc krajanským institucím a sdružením vzdělávacího a kulturního charakteru na území města Daruvaru.

 • 5. dubna 2016 – Česká beseda Záhřeb v Republice Chorvatsko udělila předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi ČESTNÉ ČLENSTVÍ.

 • 24. března 2016 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Libuše Stráníková zaslala PODÉKOVÁNÍ za veškerou pomoc, kterou ČSÚZ věnuje vzdělávacím krajanským institucím v Chorvatsku.

 • 11. března 2016 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za finanční příspěvek na Reprezentační a maturitní ples české a slovenské větve v Rakousku.

 • 7. března 2016 – Předseda Jaromír Šlápota byl hostem pořadu Noční Mikrofórum, vysílaného Českým rozhlasem na stanici Dvojka. Záznam rozhovoru si můžete poslechnout zde.

 • 18. prosince 2015 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za velkorysou finanční podporu v roce 2015.

 • 18. prosince 2015 – Předsedkyně Českého krajanského spolku Beseda v Belgii Olga Schmalzried Podzimková zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za záslužnou a potřebnou dlouholetou spolupráci.

 • 4. prosince 2015 – Předseda Správy státních hmotných rezerv Ing. Pavel Švagr, CSc., člen ČSÚZ, zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za poskytnutí prostor a pomoc při přípravě odborného semináře.

 • 20. listopadu 2015 – Martina Canova a Radka Westerkamp zaslaly jménem folklorního souboru Marjánka školského spolku Komenský ve Vídni DĚKOVNÝ DOPIS za úhradu nákladů na pořízení 10 nových krojů.

 • 11. listopadu 2015 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za dodání výtvarných potřeb pro české reálné gymnázium.

 • 30. října 2015 – Ředitel České školy J. Růžičky v chorvatské Končenici Jaromír Vrabec zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za zřízení počítačové učebny.

 • 30. října 2015 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Libuše Stráníková a tajemnice Jarmila Kulhavá zaslaly DĚKOVNÝ DOPIS za zřízení počítačové učebny v České škole J. Růžičky v Končenici.

 • 12. října 2015 – Její Excelence paní Ines Troha Brdar, velvyslankyně Republiky Chorvatsko, zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za zřízení počítačové učebny v České škole J. Růžičky v Končenici.

 • 12. září 2015 – Masarykovo demokratické hnutí udělilo na svém V. sněmu ČESTNOU MEDAILI T. G. MASARYKA předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi za dlouholetou spolupráci.

 • 9. srpna 2015 – Předseda Jaromír Šlápota byl hostem pořadu U Kalicha, vysílaného Českým rozhlasem na stanici Dvojka. Záznam rozhovoru si můžete poslechnout zde.

 • 17. července 2015 – Ředitelka České mateřské školy Ferdy Mravence v chorvatském Daruvaru Zdenka Kutilová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za značnou materiální a finanční pomoc.

 • 25. června 2015 – Prezidentka Slavic American Sokol Simona Merchant-Dest zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční podporu České a Slovenské školy a školky.

 • 18. června 2015 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za veškerou velkorysou podporu, včetně nejnovějších dvou magic boxů a třech interaktivních tabulí.

 • 26. února 2015 – Děkan FF Univerzity Pardubice prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční pomoc poskytnutou na vydání dvou čísel časopisu Comenius (Journal of Euro-American Civilization) ročníku 2014.

 • 9. února 2015 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za veškerou velkorysou finanční a věcnou podporu za rok 2014.

 • 21. ledna 2015 – Clarice Snokhous z Texasu v USA (manželka dlouholetého honorárního konzula Raymonda Snokhous) zaslala PODĚKOVÁNÍ za vše co ČSÚZ pro ni a pro další studenty kurzu češtiny v minulých letech udělal.

 • 3. ledna 2015 – Vydavatelka a šéfredaktorka Barbara Semenov zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční pomoc při vydávání krajanského časopisu Čechoaustralan.

 • 3. ledna 2015 – Vedoucí katedry slavistiky Ševčenkovy univerzity v Kyjevě docentka Olga Palamarchuk zaslala PODĚKOVÁNÍ za pomoc ČSÚZ při výuce českého jazyka, literatury a kultury.

 

STARŠÍ

 • 11. prosince 2014 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za veškerou podporu a velkorysou pomoc – včetně nejnovějších tří exemplářů vynikající didaktické a výukové počítačové techniky, magic boxy.

 • 25. listopadu 2014 – Starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal DĚKOVNÝ DOPIS člence správního výboru ČSÚZ Haně Hlaváčkové za veškerou obětavou spolupráci.

 • 20. října 2014 – Rektor Slovanské univerzity z ázerbájdžánského Baku prof. A. A. Haliyev zaslal PODĚKOVÁNÍ za studentky, které se mohly zúčastnit třítýdenního kurzu českého jazyka.

 • 22. srpna 2014 – Jménem Spolku absolventů MBA (SAMBA) a dalších organizací, které se podílely na letošním již 5. ročníku „Výzkumu mezi majiteli a manažery českých a slovenských firem“, zaslal PODĚKOVÁNÍ Ing. Jiří Slezák, MBA za poskytnutí prestižních prostor v sídle ČSÚZ.

 • 8. srpna 2014 – Studentky z běloruského Minsku, Alesia Huk a Alesia Jaudošina, zaslaly PODĚKOVÁNÍ za možnost zúčastnit se třítýdenního kurzu českého jazyka, který nazvaly „třítýdenní pohádkou“.

 • 23. května 2014 – Z pověření pana kardinála Dominika Duky OP, který s členy a přáteli ČSÚZ 2. dubna besedoval, zaslala ČSÚZ PODĚKOVÁNÍ ze sekretariátu arcibiskupa Ing. Hana Moudrá.

 • 19. května 2014 – Přednosta Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. zaslal PODĚKOVÁNÍ, ve kterém mj. uvedl, že mu bylo potěšením uskutečnit 23. dubna přednášku pro členy a přátele ČSÚZ.

 • 24. dubna 2014 – Výkonný ředitel Figuramy o.s. Karel Pokorný zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za podporu a trvalý zájem ČSÚZ jak za svou osobu, tak za kolegy a studenty.

 • 23. dubna 2014 – Prof. Karel Raška zaslal PODĚKOVÁNÍ za podporu ČSÚZ Komenskému akademickému klubu v USA.

 • 26. března 2014 – Jménem družiny Školského spolku Komenský ve Vídni PODĚKOVALA Mgr. Bc. Mária Kolek za výtvarné pomůcky darované ČSÚZ.

 • 23. března 2014 – U příležitosti oslav 110. výročí založení spolku „Beseda Volnost“ zaslali členové Českého krajanského spolku Beseda a žáci České školy bez hranic v Bruselu PODĚKOVÁNÍ za dlouhodobou podporu ČSÚZ.

 • 10. března 2014 – Martina Canová zaslala PODĚKOVÁNÍ za sponzorský dar ČSÚZ, díky němuž se podařilo pořídit 20 krojů pro dětský folklorní soubor Marjánka při Školském spolku Komenský ve Vídni.

 • 13. ledna 2014 – Jménem Školského spolku Komenský ve Vídni, ředitelství Bilingvní obecné a sekundární školy a Bilingvního reálného gymnázia druhého stupně zaslal PODĚKOVÁNÍ starosta Školského spolku Komenský Ing. Karel Hanzl za velkorysý dar ČSÚZ ve formě trojrozměrné tiskárny.

 • 3. ledna 2014 – Vydavatelka a šéfredaktorka časopisu Barbara Semenov zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční pomoc na vydávání časopisu Čechoaustralan.

 • 20. prosince 2013 – Rektor Národní univerzity v ázerbájdžánském Baku prof. K. M. Abdullayev zaslal PODĚKOVÁNÍ, ve kterém ocenil úsilí ČSÚZ při organizování letních kurzů českého jazyka.

 • 20. prosince 2013 – Vedení Slavic–American Sokol ve Washingtonu zaslalo PODĚKOVÁNÍ za stálou podporu jejich organizace.

 • 3. prosince 2013 – Profesorka českého jazyka na Běloruské státní univerzitě J. Pastuchovičová zaslala jménem vyučujících a studentů PODĚKOVÁNÍ za zasílané časopisy, které dovolují procvičovat si český jazyk a dozvídat se aktuální informace o České republice.

 • 2. prosince 2013 – Vedoucí katedry slovanské filologie z Lvovské národní univerzity Ivana Franka doc. N. Loburová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za podporu ukrajinské bohemistiky zasíláním politicko-analytických a vědeckých časopisů.

 • 30. listopadu 2013 – Vedoucí slovanské filologie Ševčenkovy univerzity v Kyjevě O. Palamarčuk zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za zasílání českých časopisů, které velmi pomáhají při výuce a zpestřují vyučování.

 • 18. listopadu 2013 – Prezident České republiky Ing. Miloš Zeman ve svém dopise napsal, že ho POTĚŠILO, že ČSÚZ navýšil objem finančních prostředků pro Školský spolek Komenský ve Vídni, neboť je přesvědčen, že si tato instituce zasluhuje zvýšenou podporu.

 • 31. října 2013 – Ředitelka České základní školy J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru Leonora Janotová vyjádřila ve svém dopise srdečné PODĚKOVÁNÍ za vše, co pro školu, žáky a učitele ČSÚZ udělal. Velice si váží obětavé a záslužné práce.

 • 30. října 2013 – Děkan filologické fakulty prof. J. Harasym a vedoucí katedry slovanské filologie doc. N. Loburová z Lvovské národní univerzity Ivana Franka zaslali PODĚKOVÁNÍ za uspořádání letního kurzu českého jazyka a za jeho perfektní organizaci.

 • 10. září 2013 – Rektor Národní univerzity v ázerbájdžánském Baku prof. K. M. Abdullayev zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za srdečné přijetí, pohostinnost a výuku na kurzu českého jazyka studentky Inji Karimli, kde získala cenné vědomosti jak akademické, tak kulturní o zemi, kterou studuje jako svůj hlavní obor.

 • 3. září 2013 – Studentky Běloruské státní univerzity v Minsku S. Morozova a S. Shychko zaslaly PODĚKOVÁNÍ za účast na letním kurzu českého jazyka, který jim pomohl k zdokonalení českého jazyka a lepšího poznání České republiky.

 • 9. července 2013 – Předseda spolku Domov v Basileji Dr.phil. Jiří Hanzal zaslal PODĚKOVÁNÍ za velkorysý finanční dar na podporu činnosti spolku a provoz klubovny.

 • 2. července 2013 – Arcibiskup Mons. Bernard Bober z arcibiskupského úřadu v Košicích zaslal DĚKOVNÝ DOPIS k založení pobočky ČSÚZ na Slovensku a udržování přátelských vztahů mezi Čechy a Slováky.

 • 13. června 2013 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Leonora Janotová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za finanční podporu na pořádání Sympozia o českém jazyce v Daruvaru, kterého se zúčastnilo v úloze posluchačů 62 učitelů, studentů a členů Českých besed a 38 žáků osmých tříd ČZŠ J. A. Komenského z Daruvaru.

 • 28. května 2013 – Ředitelka České školy bez hranic v Bruselu Dagmar Straková zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za dlouhodobou finanční pomoc České škole bez hranic a Českému krajanskému spolku Beseda v Bruselu.

 • 8. května 2013 – Ředitelka České školy bez hranic v Londýně Zuzana Jungmanová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za dlouhodobou finanční pomoc, která dovoluje plně pracovat s českými dětmi v Londýně.

 • 4. března 2013 – Starosta Školského spolku „Komenský“ ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal PODĚKOVÁNÍ za velkorysý finanční příspěvek na Reprezentační a maturitní ples české a slovenské větve v Rakousku.

 • 22. února 2013 – Vedoucí katedry jazyků střední a jihovýchodní Evropy MGIMO v Moskvě doc. Juryj Zelenov, CSc. a profesorky češtiny doc. Nelli Davletšina, CSc. a PhDr. Olga Savčenko zaslali PODĚKOVÁNÍ za vše, co ČSÚZ pro jejich katedru dělá.

 • 29. října 2012 – Vydavatelka a šéfredaktorka časopisu Čechoaustralan Barbara Semenov PODĚKOVALA ve svém dopise za milé přijetí v ČSÚZ a za stálou podporu při vydávání časopisu v Melbourne.

 • 25. října 2012 – Profesorky Nelly Davletšina a Olga Savčenko z Katedry jazyků Střední a Východní Evropy MGIMO v Moskvě zaslaly za studenty PODĚKOVÁNÍ za letní kurz českého jazyka ČSÚZ.

 • 24. září 2012 – ČSÚZ obdržel od starosty Školského spolku „Komenský“ Ing. Karla Hanzla DĚKOVNÝ DOPIS za poskytnutí velkorysé finanční podpory na vydání jubilejního sborníku Školského spolku „Komenský“.

 • 2. září 2012 – ČSÚZ obdržel PODĚKOVÁNÍ od manželů Kathy a Charlese Nemec z texaského Dallasu za letní kurz českého jazyka.

 • 2. srpna 2012 – ČSÚZ obdržel PODĚKOVÁNÍ od studentek Iny Shmakava a Yauheni Pazniak z běloruského Minsku za letní kurz českého jazyka.

 • 18. července 2012 – ČSÚZ obdržel PODĚKOVÁNÍ od studentky Maši Šersťuk z ukrajinského Kyjeva za letní kurz českého jazyka.

 • 14. června 2012 – U příležitosti odhalení busty T. G. Masaryka v Českém národním domě v Rijece PODĚKOVAL velvyslanec Republiky Chorvatsko v ČR Frane Krnić ČSÚZ za neustálou a neúnavnou spolupráci mezi oběma národy.

 • 18. června 2012 – Zástupce velvyslance ČR v Republice Chorvatsko Josef Zrzavecký v informaci o odhalení busty T. G. Masaryka v Rijece, kterou Českému národnímu domu T. G. Masaryka daroval ČSÚZ, PODĚKOVAL ČSÚZ za velmi intenzívní podporu krajanského života nejen v Chorvatsku.

 • 2. června 2012 – Ředitelka České školy bez hranic v Londýně Zuzana Jungmanová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za dosavadní podporu ČSÚZ, která napomohla olympijské animaci „Namalujme Olympiádu“. Na projektu se podílelo více než 180 dětí z oblasti Islingtonu v Londýně.

 • 16. května 2012 – Za Krajanský spolek v Lattakii (Sýrie) zaslala PODĚKOVÁNÍ Jiřina Kayalová za pravidelné zasílání časopisů, českých filmů i mluveného slova.

 • 16. května 2012 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová osobně co nejsrdečněji PODĚKOVALA za vše, co pro českou menšinu v Chorvatsku ČSÚZ podniká.

 • 20. března 2012 – Předsedkyně Českého krajanského spolku Beseda v Bruselu zaslala PODĚKOVÁNÍ za vše, co ČSÚZ pro krajany v Belgii dělal v minulosti a co dělá nyní pro Českou školu bez hranic.

 • 26. října 2011 – Docentka češtiny Davletšina Nelly z Katedry jazyků Střední a Východní Evropy MGIMO v Moskvě PODĚKOVALA za program třítýdenního kurzu českého jazyka ČSÚZ.

 • 20. října 2011 – Předsedkyně České besedy v chorvatské Verovici Jasna Beregrová PODĚKOVALA za finanční pomoc ČSÚZ pro vybavení knihovny v nově upraveném Českém domě.

 • 7. října 2011 - Vydavatelka a šéfredaktorka krajanského listu Čechoaustralan Barbara Semenov PODĚKOVALA za stálou pomoc ČSÚZ při vydávání časopisu v Melbourne.

 • 10. srpna 2011 – Prof. Jelena Pastuchovicova PODĚKOVALA za zaslání DVD pro filmotéku v Bělorusku a za program třítýdenního kurzu českého jazyka ČSÚZ.

 • 3. srpna 2011 – Místopředsedkyně České besedy v Rijece Snježana Hercegová zaslala PODĚKOVÁNÍ za finanční dar ČSÚZ, který umožnil zakoupení počítače.

 • 22. června 2011 – Vedoucí Katedry slovanské filologie Státní univerzity v Sankt Petěrburgu prof. Marina Kotova zaslala PODĚKOVÁNÍ za ČSÚZ dodanou výpočetní techniku.

 • 15. června 2011 – Herec a moderátor Alfréd Strejček zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za finanční pomoc ČSÚZ při zajištění turné po Zakarpatské Ukrajině s koncertním projektem Vivat Comenius.

 • 16. května 2011 – Děkan Filologické fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku prof. I. S. Rovdo, DrSc. PODĚKOVAL ČSÚZ za podporu rozvoje bohemistiky na jejich univerzitě.

 • 10. května 2011 – Jménem Krajanského spolku v Lattakii (Sýrie) PODĚKOVALA Jiřina Kayalová za pomoc, kterou jejich spolku ČSÚZ poskytuje.

 • 15. dubna 2011 – Československý spolek Domov v Basileji zaslal DĚKOVNÝ DOPIS předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi a členu ČSÚZ Robertu Steinigrovi za účast

 • na slavnostním večeru při příležitosti 100. výročí spolku.

 • 15. dubna 2011 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za drahocenný dar ČSÚZ – hudební nástroje pro dechovky a kapely. Zároveň PODĚKOVALA za knižní dar žákovské knihovně České školy Komenského v Daruvaru a za různé potřeby a vybavení české mateřské školy v Končenicích.

 • 15. dubna 2011 – Zástupce velvyslance ČR v Republice Chorvatsko Josef Zrzavecký zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za dar ČSÚZ krajanům, jehož předání sám zprostředkoval.

 • 31. března 2011 – Předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za významný finanční příspěvek ČSÚZ, který umožnil účastníkům vzdělávacího tábora pro mládež navštívit velké množství pražských památek i kulturních programů.

 • 8. března 2011 – Starosta Školského spolku „Komenský“ ve Vídni Ing. Karel Hanzl zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za ČSÚZ poskytnuté hodnotné pomůcky pro zájmovou a pracovní činnost dětí ve školní družině.

 • 3. března 2011 – Kolektiv školní družiny Školského spolku „Komenský“ ve Vídni zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za vstřícnost a flexibilitu ČSÚZ při dodání hraček pro děti školní družiny.

 • 14. ledna 2011 – Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Běloruské republice JUDr. Ing. Jiří Karas zaslal DĚKOVNÝ DOPIS za velkorysý dar ČSÚZ k realizaci Kabinetu českého jazyka na Filologické fakultě Běloruské státní univerzity v Minsku.

 • 7. listopadu 2010 – Za Krajanský spolek v Lattakii (Sýrie) zaslala PODĚKOVÁNÍ Jiřina Kayalová za ČSÚZ dodané bulletiny, časopisy, filmy, rozhlasové hry a kroje.

 • 6. listopadu 2010 – Předseda poroty Viktor Mochov srdečně PODĚKOVAL za finanční podporu ČSÚZ 3. Českého literárně-dějepisného kvízu, který Melitopolské gymnázium na Ukrajině pořádá pod záštitou generálního konzula ČR Antonína Murgaše.

 • 3. listopadu 2010 – Děkan Filologické fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku prof. I. S. Rovdo, DrSc. PODĚKOVAL za dar ČSÚZ, který je velice potřebný při výuce českého jazyka.

 • 19. října 2010 – Zástupce velvyslance ČR v Republice Chorvatsko Josef Zrzavecký dopisem informoval o osobním předání knih a učebnic, Které ČSÚZ zajistil za účelem zlepšení úrovně výuky v krajanských školách v RCH.

 • 19. října 2010 – Poslankyně za českou a slovenskou národnostní menšinu v Parlamentu Republiky Chorvatsko Zdenka Čuchnilová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za pomoc ČSÚZ, díky níž mohou české školy a školky poskytnout nadstandardní kvalitu výchovy a vzdělávání.

 • 7. října 2010 – Prezidentka Slavic American Sokol Simona Merchant-Dest PODĚKOVALA ve svém dopise za finanční dar ČSÚZ, který umožní další rozvoj vzdělávacích a kulturních programů české a slovenské školy.

 • 7. října 2010 – Ředitelka a šéfredaktorka týdeníku Jednota Libuše Stráníková zaslala OBDIVNÝ DOPIS za pohádkové vybavení mateřské školky a základní školy v Daruvaru dodané ČSÚZ.

 • 6. října 2010 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za mnohaletou pomoc ČSÚZ českým školám, Českým besedám a Svazu Čechů.

 • 6. října 2010 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová PODĚKOVALA za dar ČSÚZ pro českou mateřskou školu Ferdy Mravence v Daruvaru v podobě vybavení kvalitním nábytkem a jinými potřebami pro činnost školky a práci s dětmi.

 • 5. října 2010 – Ředitelka české mateřské školy Ferdy Mravence v Daruvaru Zdenka Kutilová zaslala PODĚKOVÁNÍ za ČSÚZ dodaného vybavení školky nábytkem a dalšími potřebnými pomůckami.

 • 10. září 2010 – Studentka kurzu českého jazyka ČSÚZ Nadija Brylynská ze Lvova zaslala PODĚKOVÁNÍ PhDr. Heleně Briardové a celému ČSÚZ za nezapomenutelné tři týdny v Praze.

 • 2. října 2010 – Jménem Krajanského spolku v Lattakii (Sýrie) zaslala Jiřina Kayalová PODĚKOVÁNÍ za ČSÚZ dodané hotové kroje.

 • 4. března 2010 – Za Český spolek v Košicích zaslal doc. Ing. Václav Ondřej Sedlatý, PhD. DĚKOVNÝ DOPIS za finanční příspěvek ČSÚZ pro zakoupení elektronického klavíru pro Ženský pěvecký sbor .

 • 3. února 2010 – Jménem Krajanského spolku v Lattakii (Sýrie) zaslala PODĚKOVÁNÍ Jiřina Kayalová za CD a DVD darované ČSÚZ.

 • 30. listopadu 2009 – Vedoucí Katedry slovanské filologie Kyjevské univerzity Olga Palamarcuk zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za knihy dodané ČSÚZ pro oddělení bohemistiky.

 • 16. listopadu 2009 – Předseda Zväzu Slovákov v Republice Chorvatsko Andrej Kuric zaslal PODĚKOVÁNÍ za ČSÚZ dodaných 25 párů holin pro členy pěvecké a taneční odbočky Matice Slovenskej Míľovce.

 • 6. listopadu 2009 – Vedoucí Souboru lidových písní a tanců Májek–Brno Milan Zelinka zaslal PODĚKOVÁNÍ za finanční podporu ČSÚZ, bez které by se soubor nemohl chorvatským krajanům představit při příležitosti oslav 135. výročí založení České besedy Záhřeb.

 • 4. listopadu 2009 – Rektor Lvovské národní univerzity Ivana Franka profesor Vasyl Vysočanský zaslal DĚKOVNÝ DOPIS ČSÚZ za pětiletou spolupráci – kurzy českého jazyka spojené s kulturním a vlastivědným poznáním ČR, poskytnutí nejnovějších vědeckých a metodických knih a příruček a vybavení posluchárny pro multimediální výuku českého jazyka.

 • 5. listopadu 2009 – Jménem České besedy Záhřebského županství zaslal PODĚKOVANÍ Frano Vondráček za finanční pomoc ČSÚZ.

 • 3. listopadu 2009 – Ředitelka Kids Art Clubu a České školy bez hranic v Londýně Zuzana Jungmanová zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za finanční podporu ČSÚZ v roce 2009.

 • 15. října 2009 – Předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová zaslala PODĚKOVÁNÍ za veškerou pomoc, kterou ČSÚZ už řadu let poskytuje krajanům v RCH.

 • 14. října 2009 – V rámci oslavy 135. výročí založení České besedy Záhřeb (RCH) bylo uděleno ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi.

 • 7. září 2009 – Předsedkyně Českého krajanského spolku Beseda v Bruselu zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za finanční pomoc ČSÚZ v Belgii.

 • 3. září 2009 – Jménem Krajanského spolku v Lattakii (Sýrie) zaslala Jiřina Kayalová DĚKOVNÝ DOPIS ČSÚZ za průběžné doplňování filmotéky českými filmy.

 • 29. června 2009 – Vedoucí Katedry slovanské filologie Státní univerzity v Sankt Petěrburgu zaslala DĚKOVNÝ DOPIS za učebnice a knihy poskytnuté ČSÚZ.

 • 19. července 2008 – Svaz Čechů v Republice Chorvatsko udělil DĚKOVNÝ LIST předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi za dlouholeté podporování rozvoje kulturně osvětové činnosti Svazu Čechů v RCH a místopředsedovi ČSÚZ Ivo Valentovi udělil ČESTNÉ UZNÁNÍ za dlouholeté podporování rozvoje kulturně osvětové činnosti Českých besed a českých škol v RCH.

 • 15. května 2008 – Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Kasal udělil STŘÍBRNOU PAMĚTNÍ MEDAILI „T. G. MASARYK“ předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi za dlouholetou a prospěšnou práci pro ČR.

 • 24. března 2007 – Předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota a místopředseda ČSÚZ Ivo Valenta obdrželi DĚKOVNÝ LIST od rektora Lvovské národní univerzity Ivana Franka za zásluhy o rozvoj lvovské bohemistiky.

 • 20. prosince 2006 – Předsednictvo Masarykova demokratického hnutí udělilo předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi MEDAILI „NADACE ODKAZU T. G. M.“ za práci ve prospěch odkazu T. G. Masaryka ve světě.

 • 9. prosince 2006 – Svaz Čechů v Republice Chorvatsko udělil ČSÚZ DĚKOVNÝ LIST a předsedovi ČSÚZ Jaromíru Šlápotovi UZNÁNÍ za vynikající všestrannou a obětavou kulturně-osvětovou činnost v rámci české menšiny.

 • 21. června 2004 – ČSÚZ byla udělena CENA GRATIAS AGIT ministra zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

 • 8. června 2004 – ČSÚZ obdržel ČESTNOU LISTINU „Povelja Bjelovarské-biogorské županie“ jako výraz ocenění jeho práce.

 • 10. března 2004 – ČSÚZ byla Společností Jana Masaryka udělena MEDAILE JANA MASARYKA CTI A VDĚČNOSTI.

 • 23. července 2003 – Poslanec Poslanecké sněmovny PČR Hynek Fajmon zaslal DĚKOVNÝ DOPIS, ve kterém ocenil práci ČSÚZ, která přispívá k zachování národních tradic.

 • 21. července 2003 – Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach zaslal DĚKOVNÝ DOPIS předsedovi Jaromíru Šlápotovi a celému ČSÚZ za činnost přispívající k zachování národních tradic.

 • 14. dubna 2003 – ČSÚZ obdržel PODĚKOVÁNÍ od velvyslance ČR v Republice Chorvatsko Petra Buriánka za pozvání do Končenic, kde se zúčastnil předání daru ČSÚZ mateřské a základní škole.

 • 25. listopadu 2002 – ČSÚZ obdržel DĚKOVNÝ DOPIS od starosty Školského spolku „Komenský“ ve Vídni Ing. Karla Hanzla za knihy dodané do žákovské knihovny.

 • 6. května 2002 – ČSÚZ obdržel PODĚKOVÁNÍ od Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slováků za iniciativu při realizaci památníku T. G. Masaryka v Užhorodě.

 • 3. srpna 2001 – Společnost pro vědy a umění (SVU) v USA udělila ČSÚZ UZNÁNÍ za dlouholetou činnost ve prospěch krajanů.

 • 24. září 1999 – Česká základní škola J. A. Komenského Daruvar předala ČSÚZ DĚKOVNÝ LIST za obětavou pomoc při dostavbě nové budovy školy.

 • 20. listopadu 1998 – Šachový klub Smíchov udělil CENU SALO FLOHRA ČSÚZ za zásluhy o rozvoj československého šachu.

 • 1. října 1994 – Svaz Čechů v Republice Chorvatsko udělil ČSÚZ v rámci oslav 50. výročí svého trvání UZNÁNÍ za mimořádné zásluhy.

 • 6. dubna 1992 – Guvernérka Státu Texas Ann W. Richards zaslala ČSÚZ dopis, ve kterém mj. PODĚKOVALA, že bylo umožněno skupinám Texasanů navštívit Prahu.

 • 28. března 1992 – Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě udělilo ČSÚZ PAMĚTNÍ MEDAILI J. A. KOMENSKÉHO jako uznání, která provázela jeho činnost v období od roku 1990.

a další...
 

čsúz logo široké (2)_edited.png
cedule čsúz_edited_edited_edited.jpg

KONTAKT

ČESKOSLOVENSKÝ ÚSTAV ZAHRANIČNÍ
Karmelitská 25
Praha 1  118 31
Česká republika

​Telefon: +420 257 533 732
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuz.cz

bottom of page